OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.liran.cz od 1. 7. 2017.

2. Provozovatelem internetového obchodu www.liran.cz je společnost SAVELLO, spol .s.r.o., se sídlem Bubenská 1536/43, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, IČ: 26483688, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77385 (dále jen "prodávající")

3. Obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.liran.cz

4. Zákazník spotřebitel (dále jen "spotřebitel") je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

5. Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel (dále jen "podnikatel"). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

6. Spotřebitel nebo podnikatel může být v následujících ustanoveních označován společným termínem také jako kupující. V případech, kdy dané ustanovení se vztahuje přímo k osobě spotřebitele, bude v textu takového ustanovení uveden přímo spotřebitel.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Vystavení zboží v katalogu internetové prodejny není nabídkou, nýbrž pouze výzvou k podání nabídky. Nabídku podává kupující zasláním objednávky. Doručení objednávky prodávající potvrdí automatickým emailem, který není přijetím nabídky. Následně musí prodávající objednávku kupujícího výslovně potvrdit nebo odmítnout, teprve výslovným potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva.

2. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat, kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.

3. Prodávající neodpovídá za dostupnost všech vystavovaných produktů, veškeré zboží je vystavováno s výhradou vyčerpání zásob nebo ztrátou schopnosti prodávajícího plnit.

4. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, s reklamačním řádem, možností odstoupit od smlouvy a podmínkami ochrany osobních dat, a že s nimi plně souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

6. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení jeho objednávky, doručení objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím emailové zprávy odeslané ze serveru prodávajícího. Na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

9. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.liran.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka kupujícího a komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je archivována. Přístup k těmto informacím je možný na vyžádání. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Odesláním objednávky souhlasí kupující se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, zasíláním obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, stejně tak na případnou opravu. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují přepravní společnosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží.

10. Pokud je k výrobku poskytovaný dárek, dochází ohledně tohoto dárku mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá s rozvazovací podmínkou, kterou je využití zákonného práva kupujícího jako spotřebitele podle § 548 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, k němuž je poskytován dárek. V takovém případě darovací smlouva pozbývá účinnost a zaniká spolu s kupní smlouvou a kupující je povinen společně s vraceným zbožím vrátit s ním poskytnutý dárek. Pokud tak kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.

11. Náklady ze strany prodávajícího vůči kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačního prostředků na dálku nevznikají žádné. Náklady na straně kupujícího vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení a telekomunikační poplatky) si hradí kupující sám.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou, což běžně bývá do 3 pracovních dnů. Expediční lhůty se mohou ve výjimečných případech prodloužit, zejména v předvánočním období. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Doručení zásilek je možné pomocí přepravce INTIME a DPD. U objednávek do 950 Kč činí dopravné 145 Kč s DPH. U objednávek nad 950 Kč je dopravné zdarma. Tato doprava je možná pouze na území České republiky. Také je možný osobní odběr, a to v skladě společnosti LIRAN, Mníšek pod Brdy, UVR Pražská 600, Hala 29 (přesná adresa v kontaktech). Při tomto způsobu odběru je doprava zdarma. Při osobním odběru na prodejně je možné platit pouze hotově. 

3. Doručení zásilek na Slovensko je možné přepravní společností INTIME a DPD. Váha zásilky do 30 kg. Cena přepravy za jeden balík je 270 Kč.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu typu dopravy. Prodávající si vyhrazuje právo na různé dopravní akce (doprava zdarma, snížená cena dopravy atd.).

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.liran.cz a právním řádem platným v ČR.

2. "Reklamační řád" internetového obchodu www.liran.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - spotřebitele

1. Spotřebitel má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit písemně nebo elektronickou formou od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, vrátí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování zpět prodávajícímu. V případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy by mělo obsahovat číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možno vrátit rovněž v hotovosti na výdejním místě společnosti.

2. Prodávající vrátí spotřebiteli zpět peněžní prostředky přijaté od spotřebitele buď stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal nebo předem dohodnutým způsobem do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a prodávajícím skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Částka bude ponížena o částku představující dodatečné nálady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3. V případě, že bude zboží vrácené ve lhůtě 14 dnů nekompletní, opotřebené či poškozené a dojde tím ke snížení hodnoty, přičemž toto snížení hodnoty vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, můžeme vracenou kupní cenu snížit o částku snížení hodnoty zboží dle § 1833 občanského zákoníku. Spotřebitel ponese náklady spojené s navracením zboží dle ustanovení § 1820 odst. 1 g) občanského zákoníku.

4. Právo na odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele,
 2. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. To neplatí v případě provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.

Nepřijetí objednávky, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
 3. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.).

2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

3. Doba, po kterou zůstává cena zboží v platnosti je doba od okamžiku jejího zveřejnění na internetových stránkách prodejce do okamžiku zveřejnění její změny. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen prodávaného zboží. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu výslovným potvrzením objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku výslovného potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Elektronická evidence tržeb (EET) 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. 

Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve. Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.liran.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého.

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. července 2017. Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona číslo 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Prodávající

je obchodní společnost SAVELLO, spol .s.r.o., se sídlem Bubenská 1536/43, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, IČ: 26483688, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77385

Zákazník

spotřebitel (dále jen "spotřebitel") je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Zákazník, který není spotřebitel

je podnikatel (dále jen "podnikatel"). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel nebo podnikatel může být v následujících ustanoveních označován společným termínem také jako kupující. V případech, kdy dané ustanovení se vztahuje přímo k osobě spotřebitele, bude v textu takového ustanovení uveden přímo spotřebitel.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupující působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží. Do této doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet doba pro uplatnění práv z vadného plnění znovu od začátku, od převzetí nového zboží.

Postup při reklamaci kupujícího:

1. Pro uplatnění reklamace se obraťte na provozovnu prodávajícího na adrese uvedené v odst. 12, případně na email: info@liran.cz

2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího doporučuje prodávající kupujícímu zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, doporučuje prodávající kupujícímu zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Prodávající doporučuje kupujícímu neprodleně informovat o případném poškození zboží během přepravy také prodávajícího.

5. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem spediční službou GEIS, doporučuje prodávající kupujícímu zboží překontrolovat v přítomnosti řidiče, a to neodkladně. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození, je nutno tuto skutečnost uvést v přepravním listě, který obdržíte od řidiče při převzetí.

6. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu jiným smluvním přepravcem, doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží reklamovat u prodávajícího.

7. V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci, případně jej sami zdokumentujte

8. Při osobním odběru zboží doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího.

9. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.liran.cz reklamovatelná vada nebo rozpor s kupní smlouvou, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem, případně u v kupní smlouvě uvedeného servisu a na výše uvedené provozovně prodávajícího (jedná-li se o kupujícího - spotřebitele).

10. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

SAVELLO, spol .s.r.o.   
Mníšek pod Brdy, UVR Pražská 600, Hala 29
Česká republika
resp. na emailové adrese: 
info@liran.cz     

11. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

12. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (výdejní místo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

13. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje prodávající kupujícímu předložit daňový doklad - fakturu a dodací list. Zboží zaslané do střediska musí být v úplném stavu.

14. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může na zboží vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.

15. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části či vrácením zaplacené kupní ceny případně poskytnutím slevy z kupní ceny.

16. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škodu vyplývající z provozu produktů a škodu způsobenou neodborným užitím produktu.

Zvláštní ustanovení reklamačního řádu pro postup při reklamaci kupujícího - podnikatele:

1. Podnikatel je povinen zakoupené zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci. Zároveň je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak nelze práva z vadného plněné přiznat.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na podnikatele předáním zboží prodávajícím, nebo jestliže mu prodávající umožní nakládat.

3. I na reklamace zboží podnikatele se vztahují podmínky dle bodu Postup při reklamaci kupujícího - spotřebitele odstavců 1, 2, 12 - 18.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • vadu u věci prodávané za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na vadu u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. světelný zdroj, baterie, akumulátor apod.), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním a není zpravidla vadou, pro kterou je možné zboží reklamovat.

 

Ochrana osobních dat

1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím a prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2. Prodávající prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a že budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a účelům níže uvedeným a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s distribucí či platbou objednaného zboží.

3. Prodávající jako správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává se souhlasem kupujících jejich osobní údaje: a to jméno a příjmení, adresu, telefon a emailové spojení, a to po dobu 10 let. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.

4. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely

 1. účely obsažené v rámci souhlasu kupujícího,
 2. jednání o smluvním vztahu,
 3. plnění smlouvy a ochrana práv a plnění povinností prodávajícího,
 4. vedení statistiky,
 5. nabízení obchodu a služeb,
 6. předávání jména, příjmení, adresy, telefonního a emailového kontaktu kupujícího za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. jinému správci (přepravní službě apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a uchováváním.

5. Osobní údaje o kupujícím prodávající zpracovává v rozsahu, v jakém je kupující poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a kupujícím, nebo v rozsahu, v jakém je prodávající jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy.

6. Pokud kupující písemně požádá prodávajícího, má právo na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Kupující je dále oprávněn požádat o opravu osobních údajů, zjistí-li, že osobní údaje neodpovídají skutečnosti.

7. Pokud se kupující domnívá, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 

Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme, podobně jako velká většina ostatních e-shopů v ČR, službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Pro větší transparentnost vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů "cookies" (velmi malé textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek, například anonymní statistické vyhodnocení navštěvovaných produktů a učiněná/neučiněná objednávka. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data jsou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například e-mail, jméno či telefonní číslo. Tyto údaje jsou odfiltrovány.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Google ADWords

Firma využívá reklamní systém Google Adwords. V rámci toho vyhodnocujeme anonymně procento zákazníků, kteří přišli na naše stránky z tohoto reklamního systému a učinili/neučinili objednávku. Toto vyhodnocení není spojováno s osobními daty zákazníka.